Escoltar

Informació per a l'alumnat que es matricula per primera vegada a la Facultat d'Educació

Benvinguts als estudis de la Facultat d’Educació. A continuació us informam breument d’alguns elements que s’han de tenir en compte abans de procedir a la matriculació.

Règim de permanència

  1. Estudiants a temps complet: han d’aprovar com a mínim 30 crèdits el primer any i 60 els dos primers anys.
  2. Estudiants a temps parcial: han d’aprovar com a mínim 6 crèdits el primer any i 24 els dos primers anys.
  3. Els estudiants de grau, abans de poder-se matricular d'una assignatura d'un curs superior, s’hauran d’ajustar a allò que determina la normativa de permanència de la UIB (vegeu l’article 2.4, 2.5 i 2.6).

Ampliació de matrícula

Només amb assignatures del segon semestre. No es pot ampliar matrícula de pràctiques externes ni de Treball de Fi de Grau.

Canvi de matrícula

D’acord amb l’Article 11 del Reglament acadèmic, els alumnes poden canviar la matrícula durant els deu dies naturals posteriors a l’inici de l’activitat acadèmica de cada semestre, tot mantenint o incrementant el nombre de crèdits de què s’hagin matriculat prèviament.

Canvi de grup

En compliment l’article 15 de la normativa acadèmica en el tema d'assignació i canvi de grup, en data 19 de juny de 2013 la Junta de Facultat d'Educació aprova la reserva d'un 3 per cent de quota per grup per canvis degudament justificats i documentats quan ocorrin fets recollits al Reglament acadèmic. Per sol·licitar-ho s'haurà de fer una instància a través d’UIB digital.

Nombre màxim de matrícules

4 matrícules ordinàries per superar cada assignatura.

Nombre mínim de crèdits matriculats a l'inici dels estudis

48 crèdits en el cas dels alumnes a temps complet i 24 crèdits en el cas dels alumnes a temps parcial.

Grau d’Educació Infantil

Pel que fa a optativitat:

  • L’alumnat ha de cursar 12 crèdits d’assignatures optatives. Entre aquests 12 crèdits s’han de cursar les dues assignatures de llengua anglesa, per tal d’obtenir les competències equivalents al nivell B2 d’anglès. En cas de comptar amb alguna titulació/acreditació que aparegui dins l’apartat «vies d’assoliment/presentar un certificat o titulació» d’aquest document (aquest document anirà enllaçat a http://estudis.uib.cat/grau/coneix_idioma/), no caldrà cursar les dues assignatures esmentades, podent superar els 12 crèdits d’optativitat obligatoris a través d’altres assignatures.
  • D’altra banda, per obtenir el nivell de català (C1) exigit per exercir de mestre d’educació infantil en aquesta comunitat, o bé s’ha d’acreditar el certificat C1 de català, esmentat, o bé s’ha de cursar l’assignatura optativa Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües.

Més informació a l’enllaç següent: https://feducacio.uib.es