Estructura i personal

Comissió de direcció

La comissió de direcció del centre és l'òrgan d'enllaç entre el degà i la junta de facultat en els períodes que transcorren entre cada sessió de la junta. Igualment, és l’òrgan d’assessorament del degà (FOU núm. 331, de 24 de maig de 2010).

Equip directiu

Vicedegans / Vicedeganes

  • Carme Pinya. Vicedegana d’innovació i Agenda 2030
  • Begoña de la Iglesia. Vicedegana de pràctiques i treball de fi de grau.
  • Francesc Vicens. Vicedegà de qualitat,  estudis propis, formació permanent, alumnat, mobilitat i internacionalització.

Caps d'estudis

  • Maria del Mar Oliver. Cap d’estudis d’Educació Infantil i vicedegana d’espais d’aprenentatge.
  • Llorenç Gelabert. Cap d’estudis de la Doble Titulació de Grau d’Educació Infantil i Primària i vicedegà d’activitats culturals, enriquiment curricular i model lingüístic.
  • Sara Bagur. Cap d’estudis d’Educació Primària.
  • Margarita Vives. Cap d’estudis d’Educació Social.
  • Albert Flexas. Cap d’estudis de Pedagogia i vicedegà de coordinació acadèmica.
  • Pere Palou. Caps d’estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i vicedegà de recerca i transferència.

Coordinació dels estudis d’educació a les seus universitàries

Coordinació de Pràctiques Educació Infantil i Primària

Coordinació de Pràctiques d’Educació Social i Pedagogia