Escoltar

Normativa pròpia

Exàmens parcials

En data de 19 de desembre de 2012 s'paprova la normativa que regula els examens parcials als estudis de Grau de la Facultat d'Educació.

Als estudis de Grau els exàmens parcials s'han d'entendre com a una eina avaluativa excepcional. Per exàmen parcial s’enten una prova alliberatòria de la meitat o d’un terç dels continguts d’una assignatura i que és duu a terme durant el període ordinari de classes, coincidint així amb assignatures amb docència. Aquest tipus de proves, si no es programen de forma adequada, distorsionen el normal desenvolupament de les classes. Cal recordar que en el calendari acadèmic de la UIB s’ha previst una setmana per a la realització d’aquest tipus de proves.

Per tot això, la seva realització es considera que sigui excepcional i que quedi supeditada a l'aprovació del Consell d 'Estudis del Grau al que pertany l'assignatura proponent d’acord amb el següent procediment:

En cas de que una assignatura necessiti realitzar un examen parcial, el professor d'aquesta assignatura haurà de presentar una proposta, amb la data de realització de l'examen, al Consell d'Estudis que es realitza abans de tancar les guies docents (mes de juny de l'any acadèmic anterior) i aquest haurà d'aprovar aquesta data, informant-se a tot el professorat del curs. S'entén que si no s'ha fet una proposta al Consell d'Estudis no es podrà fer cap examen parcial. 

Ampliació de matrícula

 1. Poden realitzar ampliació de matrícula els alumnes que hagin formalitzat matrícula dins el termini ordinari. L'ampliació només pot ser d’assignatures del segon semestre.
 2. El pla d'ampliació de matrícula serà el que hagi aprovat la Comissió Acadèmica a proposta de la facultat o escola. El pla d’ampliació de matrícula es publicarà abans del termini de matrícula ordinària per a l’alumnat de nou ingrés.

La Facultat d'Educació estableix el següent pla d'ampliació de matrícula pel curs acadèmic 2018-2019:

 1. Es podrà fer ampliació de matrícula de qualsevol assignatura de segon semestre, excepte de les pràctiques externes i del treball de fi de grau. El període d'ampliació de matrícula comprèn del 4 al 15 de febrer de 2019, ambdós dies inclosos.
 2. En el cas d'assignatures optatives, només es podrà fer ampliació de matrícula amb aquelles que no hagin sobrepassat la seva capacitat màxima establerta.

Normativa de la Facultat d'Educació sobre el procediment de sol·licitud d'avaluació anticipada

 1. Es recomana, per tal de planificar de forma acurada l’activitat acadèmica de les matèries, que l’alumnat interessat demani l’avaluació anticipada a serveis administratius del centre abans del dia 4 d’octubre, en el cas del Treball Final de Grau (TFG), i abans del 15 d’octubre en el cas de la resta d’assignatures, tot i que ho poden fer en els terminis establerts al Reglament Acadèmic.
 2. L'avaluació anticipada es realitzarà amb el temari i els elements d'avaluació corresponents a l'última vegada que s'hagi impartit l'assignatura. En el cas del TFG i pràctiques obligatòries es mantindrà el tutor/a de la universitat assignat anteriorment o, en cas de ser primera matrícula se’n cercarà un. El degà pot desestimar la petició de convocatòria anticipada si l'avaluació de l'assignatura inclou elements diferents de l'examen final i l'alumne no els ha superat o si no és possible trobar un tutor a la universitat o centre de pràctiques.
 3. El calendari de lliurament de les activitats avaluatives serà proposat pel professor/a o tutor/a. Les proves finals i/o tribunals de TFG de les avaluacions anticipades es faran durant els períodes d'exàmens, en les dates que fixin el/les cap d'estudis. La facultat pot establir que la realització de les proves sigui davant un tribunal constituït per tres membres designats pel director/a del departament corresponent.
 4. L’avaluació anticipada serà concedida per part de la responsable dels estudis sempre que es donin les condicions següents:
  1. Es pot demanar avaluació anticipada d’un màxim de dues assignatures per any acadèmic i sempre que l’alumnat pugui finalitzar els estudis en el període d’avaluació complementària de febrer.
  2. L’alumnat ha d’haver exhaurit almenys una matrícula de l’assignatura, exceptuant les assignatures de treball de fi de grau o de fi de màster i les pràctiques obligatòries, en què no és necessari aquest requisit.
  3. La guia docent ha de preveure un sistema d’avaluació amb la presència d’activitats recuperables que permetin aquesta opció, o bé el professorat hi ha d’estar d’acord.Reglament acadèmic

 

Terminis de petició de coincidència d'examens

Es mantenen el periodes ja regulats per Reglament acadèmic, al mes de desembre per la convocatòria de Febrer i al mes d'abril per la de juny.

Normativa de la Facultat d'Educació que regula el procediment de recuperació d'activitats no realitzades en els Graus

 • Pels casos justificats el professor ha d'haver previst un procediment on l'estudiant no vegi perjudicada la seva qualificació final per no haver pogut fer una activitat avaluativa. En aquest sentit es consideraran causes justificades:
 • Causes mèdiques: amb informe del mèdic del segur privat, seguretat social o de la UIB.
 • Defunció de familiar: ascendent o descendent en línia directa o germans. També amb justificant.
 • En ambdós casos la malaltia o defunció han de coincidir amb la data de l'activitat impossibilitant-la.
 • Fora d'aquestes causes, el Consell d'Estudis decidirà en quins casos tenen dret o no a recuperar activitats no realizades.

Normativa Treball Final de Grau

En data de dia 19 de juny i 14 d'octubre de 2013 s'aprova en Junta de Facultat Ordinària d'Educacio la modificació de la normativa del Treball final de grau.

Podeu accedir a la normativa vigent fent click en aquest enllaç.

Normativa pròpia de permanència dels estudis de la Facultat d'Educació

En data de 21 de desembre de 2012 la Junta de Facultat d'Educació va aprovar que els alumnes dels estudis de la Facultat d'educació han d'aprovar un mínim de 30 crèdits el primer any i de 60 entre el primer any i el segon per tal de poder continuar els estudis.

 

Normativa que regula els canvis de grup a la Facultat d'Educació

En compliment de l'article 24 i 25 de la normativa acadèmica en el tema d'assignació de grups en data de dia 19 de juny de 2013 en Junta de Facultat d'Educació s'aprova la reserva d'un 3% de quota per grup per canvis degudament justificats i documentats quan ocorrin fets recollits al reglament acadèmic. Per sol·licitar-ho s'haurà d'adreçar una instància al degà durant els següents terminis: la primera setmana lectiva o durant la primera setmana després de la matrícula.

Adjudicació de places als diferents grups de cada assignatura

Una vegada fetes les matrícules, si per motius acadèmics o administratius es considera necessari, el centre farà la distribució pertinent de les mateixes.

Cursar una altra menció del Grau en Educació Primària

Aquelles persones que tinguin el títol de Graduat/da en Educació Primària per la Universitat de les Illes Balears i que vulguin cursar una altra menció han de fer-ho de la manera següent:

Emplenant instància general. Si la persona interessada vol sol·licitar més d’una menció ho ha sol·licitar a la mateixa instància indicant l’ordre de preferència i la Seu on vol cursar-la.
En cas d’haver més sol·licituds que places vacants es tindrà en compte el centre d’origen i la nota d’expedient acadèmic.

Termini: de 19 a 26 de setembre de 2019

Presentació per correu electrònic a secretaria.gc@uib.cat indicant l’assumpte “Sol·licitud nova menció”

Oferta d’assignatures de menció per al curs 2019-20

Menció Palma Menorca Eivissa-Formentera
Suport Educatiu 22139 (3r)
22142 / 22163 (4t)
22139 (3r)
22142 / 22163 (4t)
22139 (3r)
22142 / 22163 (4t)
Audició i Llenguatge 22143 (3r)
22144 / 22164 (4t)
   
Educació Física 22151 (3r)
22152 / 22166 (4t)
22151 (3r)   22151 (3r)  
Educació Musical i Artística 22155 (3r)
22157 / 22167 (4t)
   
Llengua Estrangera (Anglès) 22159  (3r)
22161 / 22168 (4t)
22159 (3r)
22161 / 22168 (4t)
22159 (3r)
22161 / 22168 (4t)

 

 

 

Optativitat

ESTUDIS DE GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL

L’alumnat ha de cursar 12 crèdits d’assignatures optatives.

Entre aquests 12 crèdits, s’han de cursar les dues assignatures de llengua anglesa, necessàries per tal d’obtenir la competència equivalent al nivell B2 d’anglès

D’altre part, per obtenir el nivell de català (C1) exigit per exercir de Mestre d’Educació Infantil en aquesta Comunitat, s’ha de cursar l’assignatura optativa “Aprenentatge de les llengües en contextos multilingües”, juntament amb les següents assignatures de català: “Llengua catalana i la seva didàctica”; “Literatura universal i catalana per a l’educació infantil” i “Habilitats lingüístiques per a l’educació infantil”.

Nota mínima per a compensació

La Facultat d’Educació, reunida en Junta de Facultat el 3 de novembre de 2014, estableix la qualificació de 6,5 com a nota mínima per a compensació d’estudis.

Normativa del procés de selecció del delegat de curs

Normativa específica d'ajuts per a activitats formatives dirigides a l'alumnat de la Facultat d'Educació

Nota mínima per a la concessió de premis extraordinaris

La nota mínima d'expedient per a la concessió de premis extraordinaris dels estudis de la Facultat d’Educació serà de 8,5