Consell d'estudis

L’objectiu dels consells d’estudis és vetllar pel compliment del que estableix la memòria verificada del pla d’estudis vigent i la coordinació del professorat que imparteix docència en la titulació, en relació amb el desenvolupament del programa formatiu de la titulació, així com la coordinació amb altres consells d’estudis que comparteixen la docència de les assignatures bàsiques de la branca o les branques de coneixement que els pertoquen, ACORD NORMATIU 13866 del dia 23 de febrer de 2021 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears.

El ple del consell d’estudis d’un estudi és integrat pel president del consell d’estudis, que serà el degà o la persona que delegui, el corresponent cap d’estudis i tots els professors que imparteixen docència en el títol, entre els que el president designarà un secretari.

A la Facultat d’Educació exerceixen la presidència dels Consells d’Estudis els Caps d’Estudis, els quals reuneixen a la comissió un mínim de tres vegades cada curs acadèmic i en totes les ocasions que les necessitats dels estudis així ho requereixin.

Consell d’Estudis del Grau d’Educació Infantil

Professorat i assignatures que imparteixen en el Grau d'Educació Infantil.

Consell d’Estudis del Grau d’Educació Primària

Professorat i assignatures que imparteixen en el Grau d'Educació Primària.

 Consell d’Estudis del Grau d’Educació Social

Professorat i assignaturesque imparteixen en el Grau d'Educació Social.

Consell d’Estudis del Grau de Pedagogia

Professorat i assignatures que imparteixen en el Grau de Pedagogia.