Escoltar

Seguiment de les activitats docents i les pràctiques durant l'alerta sanitària

 Palma, Alaior i Eivissa, 26 de març de 2020

En relació a la docència de les assignatures

 1. Volem recordar que el treball que hem de proposar al nostre alumnat ha de consistir en l’adaptació de les metodologies que habitualment empram al treball des de casa, per tant creiem que hem de potenciar una formació flexible utilitzant les possibilitats de l’educació en línia però també proposant activitats variades que l’alumnat pugui realitzar de manera autònoma.
 2. Convé seleccionar els conceptes clau de les assignatures i aprofundir en ells, readaptant així el currículum i, per tant, la planificació de l’assignatura. No es tracta d’aclaparar a l’alumnat amb moltes activitats; es tracta d’ajudar-lo per tal que assoleixi les competències essencials de l’assignatura.
 3. Vos encoratgem a utilitzar tots els recursos per a l’activitat docent no presencial que teniu a la vostra disposició. Aquests enllaços us poden servir:

  Hi ha professorat de la facultat que s’ha ofert per a assessorar a qui ho necessiti. Vos pregam que si ho necessiteu ho comuniqueu al/a la vostre/a Cap d’Estudis.
 4. Pregam als coordinadors/es de les assignatures (quan hi ha més d’un grup) que es posin en contacte amb tot l’altre professorat per tal de realitzar els canvis de forma coordinada i donar orientacions i suport a tot el professorat.

En relació a l’avaluació de les assignatures

En el cas de tenir previst realitzar exàmens o controls durant el mes d’abril i maig els heu de canviar per activitats d’avaluació contínua que l’alumnat pugui realitzar des de casa. En aquest moment pensam que l’avaluació complementària i extraordinària es podrà realitzar de manera presencial a les distintes seus. Vos mantindrem informats/des tan aviat com tinguem notícies sobre aquest punt perquè sabem que és un dels més sensibles en aquests moments.

En relació a les sortides fora de les seus

La impossibilitat de realitzar sortides, visites, excursions i d’altres activitats grupals fora del centre universitari ens obliga a substituir aquestes activitats per d’altres alternatives i que puguin ser valorades i avaluades pel professorat de la forma que consideri més adient. Vos pregam que aneu programant aquestes activitats alternatives i informeu al/la cap d’estudis i a l’alumnat dels canvis que realitzareu el més aviat possible. D’aquesta manera, podem intentar entre tots i totes evitar la confusió entre l’alumnat que està cursant una mateixa assignatura però pertany a grups distints.

En relació al Pràcticum (per als tutors i tutores de pràctiques)

 1. Estam treballant intensament (en el marc de la Conferència de Deganes i Degans –CdD– i de la CRUE) per a poder consensuar i realitzar tots els ajustaments necessaris (normatius i dels programes de treball) per poder finalitzar i avaluar les pràctiques (tant si s’han iniciat com les que encara han de començar) durant aquest curs.
 2. De moment no heu de dir res al vostre alumnat, més enllà de transmetre tranquil·litat i un poc de paciència. La Facultat remetrà a l’alumnat un comunicat que explica les orientacions bàsiques que us estam donant per tal d’anar clarificant les accions i esdeveniments futurs.
 3. Tots/es haurem d’enfocar el desenvolupament del Pràcticum de manera flexible i rigorosa perquè les solucions que es dissenyin i siguin validades pels organismes corresponents puguin executar-se. Hem de ser conscients que estem en una situació extraordinària que requerirà solucions extraordinàries. La CRUE ha demanat a la CdD solucions harmonitzades entre totes les Facultats d’Educació per traslladar-les al Ministeri i a les agències d’acreditació i garantir que es puguin validar totes les actuacions.
 4. Amb les solucions que donem haurem de garantir la igualtat d'oportunitats i això tenint en compte la realitat de l’actual confinament. Tan aviat tinguem notícies vos informarem de les solucions consensuades entre totes les parts.

En relació als TFG i TFM

De moment continuam amb les tutoritzacions telemàtiques. Esperam poder mantenir l’actual sistema d’avaluació malgrat s’hagin de fer alguns ajustaments de dates en les defenses orals per a no solapar-se amb les possibles noves dates de la selectivitat. Vos mantindrem informats/des de qualsevol variació.

En relació a l’alumnat de mobilitat

 • Seguint el Protocol d’actuació de la Universitat de les Illes Balears sobre les mesures extraordinàries previstes per a l’adaptació a la suspensió temporal de l’activitat docent presencial, “Els estudiants de la UIB que participin en un programa de mobilitat i que, per la incidència epidemiològica del virus SARS-CoV-2, sol·licitin reincorporar-se a l’activitat acadèmica de la UIB seran readmesos. Es considerarà justificada la seva absència fins al moment de la reincorporació i els facilitarem, en la mesura del que sigui possible –i en funció de la data d’arribada–, la realització de les activitats d'avaluació. Per a això, és imprescindible que comuniquin la decisió de reincorporar-se a la UIB al Servei de Relacions Internacionals (erasmus@uib.cat)”.

L'alumnat de mobilitat procedent d'altres universitats que cursa assignatures en les nostres titulacions continuarà els seus estudis seguint les mateixes indicacions i utilitzant els recursos que es posin a la disposició de tots els estudiants. Si plantegen dubtes o dificultats, poden posar-se en contacte amb el/la Cap d'Estudis o amb la responsable de mobilitat de la Facultat d'Educació (carmen.touza@uib.es).

En relació a les proves d’admissió

Finalment, d’acord amb el Rectorat de la UIB i la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, s’ha decidit suspendre, per a aquest curs acadèmic, les proves d'admissió per als estudis de Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària, que passaran a realitzar-se el proper curs 2020-21.

Com a conclusió

Vos encoratgem què a través de les aules digitals transmeteu al vostre alumnat un missatge de tranquil·litat, el mateix que vos transmetem a vosaltres com a docents de cadascuna de les matèries que impartiu o tutoritzau i vos demanam que continueu amb la docència a través d’elles i de les eines que des de Campus Digital han posat al nostre abast.

 

Motes gràcies per la vostra comprensió i per la vostra feina.

L’Equip de deganat de la Facultat d’Educació

Documents relacionats