Educació Primària

Estudis d'Educació Primària >>

INFORMACIÓ

NOTÍCIES

LINKS

PRÀCTICUM

______________________________________________________________________________________________

Aquest estudi té com a objectiu bàsic formar els/les futurs/es mestres que faran feina a l'etapa educativa de primària. Pel que fa a la professió de mestre, la societat actual demana professionals qualificats que no sols sàpiguen ensenyar coneixements, sinó que en la seva forma d'ensenyar transmetin uns valors i unes actituds. Així, a grans trets, l'alumnat haurà d'adquirir:

  • Competències transversals que inclouen competències instrumentals, personals i interpersonals i sistèmiques.
  • Competències sociopsicopedagògiques relacionades amb l'aprenentatge i el desenvolupament de la personalitat, els processos i contextos educatius i la societat, família i escola.
  • Competències didacticodisciplinàries relacionades amb la didàctica i els coneixements específics de les diferents àrees curriculars de primària: ciències experimentals, ciències socials, matemàtiques, llengües (català, espanyol i anglès), educació musical, plàstica i visual i educació física.

Finalment, l'alumnat també haurà d'assolir unes competències pràctiques relacionades amb totes les indicades anteriorment.

Visió general del pla d'estudis: assignatures

Documentació completa del pla d'estudis

 

 

NOTÍCIES

Informació sobre l'obtenció del DECA (Diploma d'Educació en Catolicisme)

 Per a l’obtenció del DECA (Diploma d’Educació de Catolicisme) els requisits són els següents:

1. L’alumnat de pla antic de Mestre d’Educació Infantil i Mestre de Primària necessiten 18 crèdits de religió. En cas de no tenir-los, es pot cursar el postgrau: Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la Seva Pedagogia per tal d’obtenir el certificat.

2. Per aquell alumnat del Pla nou (Grau d’Educació Infantil i Primària) els requisits són: cursar l’assignatura de religió i fer el postgrau: Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la Seva Pedagogia per tal d’obtenir el certificat.

LINKS

RD 1594/2011, por el que se establecen las especialidades de Maestros en las etapas de E. Infantil y de E. Primària

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 2 de desembre de 2011 per la qual s’estableix el procediment per a l’adquisició i per al reconeixement d’especialitats d’acord amb el Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les especialitats docents del cos de mestres que duen a terme les seves funcions en les etapes d’educació infantil i d’educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

PRÀCTICUM

En aquest apartat podeu desacrregar les guies de pràctiques:

Guia de pràctiques I i II

Guia de pràctiques de la menció Acció tutorial

Guia de pràctiques de la menció Audició i llenguatge

Guia de pràctiques de la menció Educació física

Guia de pràctiques de la menció Educació musical i artística

Guia de pràctiques de la menció Llengua estranegra (Anglès)

Guia de pràctiques de la menció Suport educatiu

Guia de pràctiques de la menció tecnologia educativa