Grau: Educació Infantil

 Estudis d'Educació Infantil >>

INFORMACIÓ

NOTÍCIES

LINKS

PRÀCTICUM

___________________________________________________________________________________

El principal objectiu dels estudis és capacitar per a la professió de mestre d'educació infantil, treballant l'adquisició d'una sèrie competències de les quals destacam les següents:

Competències personals-relacionals que inclouen, entre altres, lacapacitat per fomentar la convivència i la resolució pacífica de conflictes. Assolir estratègies per al treball col·laboratiu desenvolupant actituds de respecte a la pluralitat de perspectives i el respecte a la diversitat. Desenvolupar una actitud compromesa amb la professió. La capacitat per promoure valors educatius en defensa de la igualtat entre gèneres i foment de la cultura de la pau.

Competències academicodisciplinàries com per exemple, lacapacitat per analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació. Analitzar i desenvolupar els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'educació infantil. Conèixer el desenvolupament evolutiu i les necessitats dels nins en la primera infància.

Competències professionals relacionades amb la capacitat per abordar l'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües, així com també la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa. La capacitat de creació, interpretació i apreciació de les arts i les tecnologies associades com a instruments de comunicació no verbal. La capacitat per dissenyar, organitzar i avaluar contextos d'aprenentatge atenent la diversitat dels infants, la igualtat de gènere, i el respecte als drets humans. La capacitat per reflexionar i investigar sobre la pràctica educativa amb la finalitat de millorar la tasca docent i promoure projectes innovadors.

Visió general del pla d'estudis: assignatures

Documentació completa del pla d'estudis

 

NOTÍCIES

 Informació sobre l'obtenció del DECA (Diploma d'Educació en Catolicisme)

  Per a l’obtenció del DECA (Diploma d’Educació de Catolicisme) els requisits són els següents:

1. L’alumnat de pla antic de Mestre d’Educació Infantil i Mestre de Primària necessiten 18 crèdits de religió. En cas de no tenir-los, es pot cursar el postgrau: Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la Seva Pedagogia per tal d’obtenir el certificat.

2. Per aquell alumnat del Pla nou (Grau d’Educació Infantil i Primària) els requisits són: cursar l’assignatura de religió i fer el postgrau: Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la Seva Pedagogia per tal d’obtenir el certificat.

LINKS

 RD 1594/2011, por el que se establecen las especialidades de Maestros en las etapas de E. Infantil y de E. Primària

 Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 2 de desembre de 2011 per la qual s’estableix el procediment per a l’adquisició i per al reconeixement d’especialitats d’acord amb el Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les especialitats docents del cos de mestres que duen a terme les seves funcions en les etapes d’educació infantil i d’educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

 

PRÀCTICUM

Podeu desacarregar les guies dels pràcticums en aquests links:

Guia de pràcticum I (0-3)

Guia de pràcticum II (3-6)